Disclaimer van het Gezamelijke Carnavals Overleg, verder te noemen als GCO.

Herzien op 19 februari 2022

Deze website www.sassendonk.nu wordt beheerd door het GCO.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing.

Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. Bij tegenstrijdigheden tussen de specifieke berichtgevingen op deze site dient u uit te gaan van de laatst bijgewerkte pagina.

Gebruik van deze website

De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.

Ondanks het feit dat het GCO zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan het GCO niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Het GCO beheren en onderhouden deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen.

Het GCO kan niet garanderen dat de website foutloos of altijd functioneert.

Gebruik van deze website dat

  1. het gebruik van andere bezoekers stoort,
  2. het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of
  3. de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door het GCO niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. het GCO wijzen iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en risico.

Intellectuele eigendomsrechten

Het GCO, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het GCO, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Hyperlinks naar deze website zijn toegestaan mits voorafgaande schriftelijke toestemming van het GCO. Het is niet toegestaan om op sites met pornografische, racistische of anderszins mens onterende inhoud een link te plaatsen naar deze website. Op deze site’s mogen nooit een hyperlink worden geplaatst naar deze website. Wel stellen het GCO het op prijs vooraf op de hoogte te worden gesteld indien er een hyperlink naar deze website wordt aangemaakt, en een mail te sturen aan info@sassendonk.nu. Zonder enige vorm van toestemming van het GCO mogen hyperlinks niet worden geplaatst.

On line communicatie

Berichten die u stuurt aan het GCO per e-mail kunnen onderschept worden of op andere wijze gemanipuleerd worden. Het GCO adviseren u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan het GCO te sturen. Indien u er voor kiest om berichten aan het GCO per e-mail te sturen, accepteert u het risico dat deze berichten onderschept of gemanipuleerd kunnen worden door een derde.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Het GCO aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder andere aanvaarden het GCO geen enkele aansprakelijkheid wat betreft

  1. defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze website,
  2. de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld,
  3. het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan het GCO wordt gezonden of aan u wordt gezonden,
  4. het verlies van gegevens,
  5. downloaden of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of
  6. aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en leden van de vaste kern van het GCO.

Toepasselijk recht

Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen

het GCO behouden zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt. 

Copyright 2014 – 2022, het Gezamelijk Carnavals Overleg (GCO)

v2022-1